+31 (0)6 5327 5644 info@clavion.nl

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING                         HARMELEN, 24 MEI 2018

VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN, LEVERANCIERS EN ANDERE OPDRACHTNEMERS

Graag maak ik u er op attent dat ik de persoonsgegevens die u mij verstrekt zal verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor mijn (potentiële) klanten als voor partijen bij wie ik zaken en/of diensten inkoop. Bent u een (potentiële) klant van mij, dan gebruik ik uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat mij betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. U bent niet verplicht om mij uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u mij geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat ik aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kan geven.

DOORGIFTE AAN DERDEN

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat ik uw persoonsgegevens moet verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan mij toelevert of in mijn opdracht werkzaamheden uitvoert. Verder maak ik gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) mijn verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan mijn provider van serverruimte verstrekt. Verder maak ik gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

DIRECT MARKETING

Als u mij daarvoor toestemming heeft gegeven, zal ik de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van mijn bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor doen. Iedere keer dat ik u een mailing stuur, heeft u de mogelijkheid mij te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmelding onderaan iedere mailing.

BEWAARPERIODE PERSOONSGEGEVENS

Indien u een offerte bij mij heeft opgevraagd maar u geen klant bij mij geworden bent, zal ik uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien ik een offerte van u heb ontvangen, maar ik geen klant van u ben geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij mij geworden of ik bij u, dan zal ik uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen ik verplicht ben mijn administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zal ik uw persoonsgegevens verwijderen.

UW RECHTEN

U heeft het recht om mij te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u mij ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij mij bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u mij verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

Clavion, Dorpsstraat 267, 3481 EJ Harmelen, T. 0348-444156, email: clavion@planet.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

 

COPYRIGHT 2012 CLAVION.NL – ALL RIGHTS RESERVED